Etické aspekty – CZ

Publikační etika a prohlášení o přestupcích

Následující text vyjadřuje standardy etického chování všech složek podílejících se na publikování článků v časopise Ortopedie společnosti Mladá fronta a.s.: autor, redaktor, redakční rada, recenzent, vydavatel. Podkladem k těmto směrnicím je již existující politika společnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pro vydavatele časopisu (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pro publikační etiku (COPE).

Povinnosti vydavatele a redakční rady

Rozhodnutí o publikování článku, povinnosti recenzentů:
O publikování vybraných článků rozhoduje redakční rada na podkladě dvou na sobě nezávislých oboustranně zaslepených recenzních posudků. Anonymní recenzní řízení přispívá ke zvýšení odborné kvality publikací. Redaktor časopisu je zodpovědný za rozhodnutí, které z přijatých článků budou v jednotlivých číslech ročníku publikovány. Svá rozhodnutí může konzultovat s redakční radou nebo recenzenty. Řídí se právními předpisy, které zamezují porušení autorských práv, plagiátorství a jiných závažných pochybení.

Redaktor i recenzenti hodnotí rukopis podle jeho odborného obsahu bez ohledu na etnický původ, rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, občanství nebo filozofii autorů (fair play). Redaktor ani jiný člen redakce nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům a vydavateli.

Recenzent, který cítí, že nemá dostatečné znalosti k tomu, aby mohl kvalifikovaně článek zhodnotit, oznámí toto redaktorovi a omluví se z recenzního řízení. To platí i při možném střetu zájmů. Recenzenti by neměli hodnotit rukopis, ve kterém dochází ke střetu zájmů vycházející z konkurenční soutěživosti, vytvořený ve spolupráci nebo jiným vztahem či konexemi s autorem, společností nebo institucí napojenou na článek.

Recenze musí být prováděny objektivně, bez osobní kritiky autorů. Názory recenzenta by měly být odůvodněny racionálními argumenty a srozumitelně vyjádřeny v recenzním formuláři. Informace nebo myšlenky získané z recenzí musejí být považovány za důvěrné a nesmějí být použity pro osobní užitek.

 

Povinnosti autora

Autorství článku:
Autorem a spoluautory by měli být jedinci, kteří významně přispěli k designu, provedení nebo interpretaci prezentované studie či článku. Povinností autora je zajistit, aby všichni spoluautoři po schválení konečné verze byli v článku uvedeni.

Úroveň článků:
Publikace musí obsahovat přesný záznam prezentované práce i objektivní diskuzi o jejím významu. Zásadní podmínkou publikování klinických i experimentálních výzkumů je skutečnost, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace s kladným stanoviskem příslušné etické komise. Obdobná pravidla platí i u prací zahrnujících pokusy na zvířatech. Je zcela nepřijatelné na ilustrujících materiálech uvádět jména nemocných, jejich iniciály, rodná čísla a případná jiná označení. Podvodné nebo vědomě nepřesné prohlášení znamená neetické chování a je nepřijatelné.

Originalita a plagiátorství:
Redakce přijímá pouze ty originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci do jiného časopisu. Autor by měl řádně citovat zdroje (práce nebo vyjádření jiných autorů), z nichž čerpal a které jsou významné ve vztahu k určení podstaty jeho vlastní publikace. Informace získané na podkladě diskuse, konverzace nebo písemného styku se třetí stranou nesmí být uveřejněny bez písemného svolení daného zdroje. V případě použití obrazová dokumentace uveřejněné v jiné publikaci je nutné uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva. Autor by neměl publikovat rukopis popisující identický výzkum ve více než jednom časopise. V opačném případě se jedná o neetické publikační chování. Plagiátorství, ve všech formách představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné. Prohlášen o původnosti včetně souhlasu s publikováním práce předkládá autor redakci při předání rukopisu.

Střety zájmů:
Autoři musí oznámit veškeré střety zájmů (zejména ve smyslu finanční podpory), které by mohly vzbuzovat podezření z ovlivnění výsledků jejich práce.

Zásadní chyby v publikování:
Pokud autor objeví jakékoli chyby či nepřesnosti ve své publikaci během recenzního a publikačního řízení, je povinen neprodleně informovat redaktora časopisu a zjednat nápravu (opravu článku, stažení článku).

 

Ortopedie Etické aspekty CZ PDF