ČASOPIS ORTOPEDIE
POKYNY PRO AUTORY

Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem praktických informací pro ortopedy, traumatology a revmatology. Časopis Ortopedie je dvouměsíčník. Všechny publikované články prochází dvojím recenzním řízením (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Redakce přijímá příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.  Název, souhrn a klíčová slova původních vědeckých prací, přehledových článků a kazuistik musí být v českém a  anglickém jazyce.

Časopis přijímá příspěvky do těchto rubrik:

 • Editorial
 • Původní vědecké práce
 • Přehledové články
 • Kazuistiky (konkrétní případové studie)
 • Historie ortopedie (historie ortopedických nebo revmatologických
  pracovišť, biografie významných osobností ortopedie
  nebo revmatologie)
 • Aktuality (nejnovější výsledky klinických studií, které mění
  dosavadní přístup)
 • Zprávy, recenze, informace (pozvánky na odborné akce, zprávy
  ze sjezdů a kongresů, diskuzní příspěvky, recenze tuzemských
  i zahraničních publikací, dopisy redakci atd.)

Náležitosti rukopisu:

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů,
přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučená velikost písma 12, řádkování 1,5
 • doporučený rozsah cca 10 normostran
 • reference v textu, tabulkách nebo popisech obrázků číslujte
  arabskými číslicemi v kulatých závorkách
 • používejte metrické jednotky a jednotky soustavy SI
 • používejte výhradně ustálené zkratky; nepoužívejte zkratky
  v nadpisu a souhrnu, uveďte plný název (před prvním použitím
  zkratky v textu)

Titulní strana:

 • stručný a výstižný název článku v českém a anglickém jazyce
 • plná jména a příjmení všech autorů a jejich akademické hodnosti
  s jejich písemným souhlasem s uveřejněním
 • název pracoviště, odkud práce pochází
 • adresa hlavního autora, telefon a e-mailová adresa, kam má být
  zasílána korespondence týkající se rukopisu
 • zdroje podpory (granty, přístrojové vybavení, léky)
 • poděkování lze umístit buď na titulní straně, nebo před
  seznamem literatury

1. STRUKTURA PŮVODNÍ PRÁCE

 • Souhrn– zahrnuje shrnutí obsahu článku do stručné formy.
  Nutné jsou charakteristické údaje z článku. Vše v českém
  a anglickém jazyce.
  Struktura souhrnu původní práce kopíruje strukturu celé práce,
  tedy obsahuje kapitoly „Úvod, Metoda a materiál, Výsledky
  a Diskuze“. Souhrn by měl mít rozsah maximálně jedné strany
  (maximálně 1800 znaků)
 • Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího
  obsahu; doporučuje se užít hesla uváděná v Index Medicus –
  v českém a anglickém jazyce
 • Úvod – stručný důvod vzniku článku, nastínění problematiky
 • Metoda a materiál – popis souboru, popis hypotézy a postup
  studie, včetně postupu hodnocení
 • Výsledky – získaná data a jejich hodnocení, vlastní zpracování
 • Diskuze – stručná konfrontace s obdobnými studiemi a pracemi
  v posledních dvou a více letech. Hodnocení efektu studie
 • Závěr – zobecnění výsledků
 • Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená abecedně

2. STRUKTURA PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU

 • Souhrn – stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně
  1000 znaků v českém a anglickém jazyce
 • Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů
  umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího
  obsahu; doporučuje se užít hesla uváděná v Index Medicus –
  v českém a anglickém jazyce
 • Úvod – stručný důvod vzniku článku, nastínění problematiky
 • Zhodnocení problematiky – stručné základní myšlenky sdělení,
  vlastní přístup autora, základní charakteristika
 • Závěr – důvod sdělení
 • Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená abecedně

3. STRUKTURA KAZUISTIKY

 • Souhrn – stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně
  200 slov v českém a anglickém jazyce
 • Klíčová slova – v počtu 3–8 slov nebo krátkých obratů
  umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejího
  obsahu; doporučuje se užít hesla uváděná v Index Medicus –
  v českém a anglickém jazyce
 • Úvod
 • Popis případu
 • Diskuze
 • Závěr
 • Literatura – citovaná dle pokynů pro autory, řazená abecedně

Obrazová dokumentace:

Je možno zaslat e-mailem v elektronické podobě (maximálně
8 obrázků):

 • fotografie – sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi
 • grafy – originální soubor v Excelu (případně jiný tab. editor)

Obrázky ke článkům dodávat jak ve vlastním článku (kvůli
orientaci), tak v samostatné složce.
Obrázky ve formátu JPG, BMP, TIFF v tiskovém rozlišení 300 dpi.
Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou zařazeny
do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná
jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas
držitele výhradního práva. Obrazová dokumentace nemůže být
přijímána v programu MS Powerpoint.

Etické aspekty:

 • podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité
  postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace
  a byly schváleny příslušnou etickou komisí
 • neuvádí se, zvláště na jakémkoli ilustrujícím materiálu, jména
  nemocných, jejich iniciály nebo nemocniční (ošetřovací,
  evidenční) čísla

Statistika:

 • použité statistické metody popište detailně, aby čtenář mající
  přístup k původním údajům mohl výsledky ověřit

Seznam literatury:

 • smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se
  autor v textu odvolává, nebo práce skutečně významné (nesmějí
  se uvádět práce jen z důvodů formálních)
 • literatura je řazena abecedně
 • cituje se podle „Uniform Requirements for Manuscripts
  Submitted to Biomedical Journals“
 • u odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté
  k uveřejnění uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“
 • Příklady správných forem citací – „Uniform Requirements for
  Manuscripts Submitted to Biomedical Journals
 • Článek v seriálových publikacích:
  • Pavlata J, Dulíček P. Prevence tromboembolické nemoci v ortopedii. Ortopedie 2007;1:110-113.v ortopedii. Ortopedie 2007;1:110-113.
   (pokud je počet autorů vyšší než 6, uveďte první tři autory
   a zkratku et al.)
  • Autoři: Příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše
   čárka, za posledním tečka.
  • Název článku: ukončit tečkou.
  • Jméno časopisu: oficiální zkratka časopisu a rok vydání. Neodděluje
   se čárkou. Za rokem středník, ročník časopisu dvojtečka, stránky
   ukončené tečkou.
 • Kapitola v knize:
  • Ruch DS, Poehling GG. Operative arthroscopy of the
   wrist. In: Andrews JR, Timmerman LA, et al. Diagnostic
   and Operative Arthroscopy. Philadelphia: WB Saunders;
   1997:199-205.
  • Autoři: Příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše
   čárka, za posledním tečka.
  • Název kapitoly ukončený tečkou.
  • Název knihy ukončený tečkou.
  • Město dvojtečka, vydavatelství středník, rok dvojtečka, stránky
   ukončené tečkou.
 • Knihy:
  • DeLee JC, Drez D, et al. Orthopaedic Sports Medicine.
   Philadelphia: WB Saunders; 1994.
  • Autoři: Příjmení celé, iniciály jména bez tečky, mezi autory se píše
   čárka, za posledním tečka.
  • Název knihy ukončený tečkou.
  • Město dvojtečka, vydavatelství středník, rok ukončený tečkou.
 • Článek v elektronické seriálové publikaci:
  • Kim SJ, Kim JY, Lee JW. Pathologic infrapatellar plica.
   Arthroskopy. 2002;18:E25.www.arthroscopyjournal.org

Zasílání rukopisů:

 • průvodní dopis musí obsahovat prohlášení, že článek nebyl
  zaslán celý ani zčásti do jiného časopisu
 • publikované články jsou vlastnictvím časopisu – kopie článků
  nebo jejich částí mohou být publikovány pouze se souhlasem
  redakce s uvedením zdroje
 • redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu,
  provedení oprav (jazykové úpravy rukopisu), popř. po recenzním
  řízení vrátit autorovi práci k přepracování
 • korektury vracejte obratem, pozdě došlé bude nutné publikovat
  až v následných číslech časopisu
 • o přijetí práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě
  nezávislých recenzních posudků. Hlavní autor bude informován
  o přijetí či odmítnutí práce nejpozději do čtyř týdnů od obdržení
  rukopisu.

Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům odesílejte
v elektronické podobě na adresu: maly@mf.cz

Průběh recenzního řízení:

 • každý text nabídnutý k publikaci v časopise Ortopedie je (kromě
  recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných
  rubrik) postoupen k posouzení dvěma recenzentům
 • k posouzení příspěvku vybírá šéfredaktor odborníky na
  problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby
  recenzenti nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo
  osobně spjati
 • recenzenti vyplňují do standardizovaného formuláře, zda
  text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své
  rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mohou také zahrnout
  doporučení k úpravám textu
 • na základě vyjádření recenzentů šéfredaktor autorovi sdělí, zda
  text přijímá, požaduje přepracování nebo zamítá. V případě,
  že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede
  i nejzávažnější důvody
 • v případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora
  může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor
  předloží redakční radě

Potvrzení o přijetí k tisku:

 • potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku v časopise Ortopedie,
  redakce poskytuje teprve poté, co s přijetím článku vyjádřili
  souhlas oba recenzenti