Zánětlivá bolest zad a co dál? / Inflammatory back pain and what’s next?

Monika Gregová
Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK v Praze, Na Slupi 4, 128 50, Praha 2, e-mail: gregova@revma.cz

Souhrn:

Bolesti zad jsou velice častým problémem postihujícím velkou část populace. Nejčastěji se jedná o prosté bolesti dolních zad, které spontánně odezní a nevyžadují další vyšetření. Asi v 5 % případů se může jednat o zánětlivou bolest zad (IBP, inflammatory back pain), která je ústředním klinickým projevem axiální spondyloartritidy (axSpA). AxSpA je chronické zánětlivé onemocnění progresivního charakteru. Nemoc vzniká typicky v mladém věku a pokud není včas diagnostikována, vede k nevratným změnám páteře s poruchou hybnosti. Výrazně se také zhoršuje kvalita života nemocných. Klíčové je proto pro lékaře prvního kontaktu identifikovat nemocné se suspekcí na axSpA a tyto pak odeslat k odbornému revmatologickému vyšetření. Ústředním symptomem sloužícím k odhalení nemocných s axSpA je IBP, pomoci může i pozitivita antigenu HLA-B27. Na základě těchto příznaků bylo vypracováno několik referenční strategií, které mají pomoci k časnému záchytu nemocných s axSpA. Pouze časně stanovená diagnóza onemocnění a adekvátní léčba vede k zastavení zánětlivého procesu a předchází nevratným změnám páteře.

Klíčová slova: axiální spondyloartritida, zánětlivá bolest zad, ankylozující spondylitida, neradiografická axiální spondyloartritida, antigen HLA-B27

Summary:

Back pain is a very common problem in general population. Most common is simple low back pain, that is self-limited and does not require further investigation. Approximately 5 % of cases may have inflammatory back pain (IBP), that is hallmark of axial spondyloarthritis (axSpA). AxSpA is a chronic progressive inflammatory disease. The disease typically develops in young adulthood, leads to permanent spine changes with hypomobility and impairs quality of life if misdiagnosed. The key factor for first line medical doctor is to identify individuals with suspicion on axSpA and refer them for further specialised rheumatology examination. IBP is main symptom that helps to reveal patients with axSpA, helpful may also be HLA-B27 positivity. Several reference strategies have been established to help early diagnosis of axSpA. Only early diagnosis and adequate treatment leads to inhibition of the inflammatory process and prevents permanent spine changes.

Key words: axial spondyloarthritis, inflammatory back pain, ankylosing spondylitis, non-radiographic axial spondyloarthritis, HLA-B27 antigen