Ultrazvukový obraz myxoidních nádorů měkkých tkání / Ultrasound appearance of myxoid soft tissue tumors

Lukáš Pazourek [1], Tomáš Tomáš [1], Michal Mahdal [1], Iva Staniczková Zambo [2], Luboš Hrazdira [1]
[1] I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně, LF MU, Pekařská 664/53, Brno, 65691
[2] Patologický ústav, FN u sv. Anny v Brně, LF MU, Pekařská 664/53, Brno, 65691
Lukáš Pazourek, Volejníkova 21 Brno, 61300, tel. 543182715, e-mail: PazourekL@seznam.cz

Souhrn:

Myxoidní nádory měkkých tkání tvoří různorodou skupinu, jejímž společným znakem je produkce velkého množství gelovité extracelulární matrix tvořené mukopolysacharidy s velkým obsahem vody, což ovlivňuje jejich vzhled na zobrazovacích metodách, včetně charakteristického ultrazvukového obrazu. Cílem práce je představit charakteristický ultrazvukový obraz myxoidních lézí ze skupiny nenádorových afekcí (Bakerova cysta, ganglion), benigních myxoidních nádorů (myxom, schwannom) a myxoidních sarkomů (myxofibrosarkom, myxoidní liposarkom). Důležité je také upozornění na možná diagnostická úskalí spočívající v záměně myxoidních sarkomů za tekutinové kolekce či benigní nádory. Podkladem jsou potom naše zkušenosti ze souboru 252 myxoidních nádorů měkkých tkání vyšetřených na našem pracovišti v letech 2008 až 2018 a literární údaje.

Klíčová slova: myxoidní nádory měkkých tkání, ultrazvukové vyšetření, Bakerova cysta, ganglion, myxom, schwannom,
myxofibrosarkom, myxoidní liposarkom

Summary:

Myxoid soft-tissue tumors are a heterogenous group characterized by the production of gelatinous myxoid extracellular matrix consists of mucopolysaccharids with high water content. This fact is responsible for its imaging features, and also its appearance on ultrasound. The aim of this article is to present typical ultrasound appearance of myxoid non-tumorous leasions (Bakers cyst, ganglion), benign myxoid tumors (myxoma, schwannoma) and myxoid sarcomas (myxofibrosarcoma, myxoid liposarcoma). Important are possible diagnostic pitfalls consisting in risk of myxoid sarcoma confusion with fluid collections or with benign tumors. This article is based on our experience with a set of 252 myxoid tumors examined at our departement between 2008 and 2018 and on the literary facts.

Key words: myxoid soft tissue tumors, ultrasound imaging, Bakers cyst, ganglioma, myxoma, schwannoma, myxofibrosarcoma,
myxoid liposarcoma