Pelvitrochanterická insuficience a její řešení transferem m. gluteus maximus / Gluteus maximus muscle transfer for pelvitrochanteric deficiency

Radek Hart [1,2], David Náhlík [1]
[1] Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo, p.o.
[2] Klinika traumatologie, Úrazová nemocnice v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Souhrn:

Úvod: S pelvitrochanterickou insuficiencí, resp. s nedostatečnou funkcí abduktorů kyčle se setkáváme stále častěji. Pokud s tímto problémem pacient na naši ambulanci přijde, své potíže popisuje vesměs jako významné. Cílem předkládané práce bylo zhodnotit výsledky rekonstrukce abduktorového mechanismu podle Whitesida.
Materiál a metoda: Skupinu tvořili tři muži a čtyři ženy v průměrném věku 67 let (56–74 let). V podskupině po kyčelních náhradách se vždy jednalo o implantaci anterolaterálním přístupem, u dvou mužů šlo již o stav po revizním výkonu. Ve všech případech byl Trendelenburgův příznak jasně vyjádřen.
Výsledky: Výsledek Trendelenburgova testu byl hodnocen u pěti pacientů jako + – a u dvou pacientů jako –, v žádném případě jsme po operaci už pelvifemorální insuficienci nepozorovali. Všichni pacienti zvládli vleže na zdravém boku aktivní abdukci operované končetiny, dvě ženy ne v plném rozsahu. Zatímco před operací chodili všichni pacienti s oporou jedné nebo dvou holí, po operaci si ponechaly „pro jistotu“ jednu hůl dvě pacientky. Vyjádřeno bodovým hodnocením užitého skóre, stav se u pacientů zlepšil průměrně ze 7 bodů na 13 bodů.
Diskuse: Řešení pelvitrochanterické insuficience není snadné a dosud byly popsány v zásadě jen tři operační metody – prostá reinzerce šlachy, rekonstrukce pomocí aloštěpu (Achillova šlacha nebo extenzorový mechanismus kolena) a transfer poloviny m. gluteus maximus. Posledně zmíněná technika dává podle našich dosavadních zkušeností dobré výsledky.

Klíčová slova: pelvitrochanterická insuficience, abduktorový mechanismus, Trendelenburgův test, m. gluteus maximus, kyčel, Whiteside

Summary:

Introduction: Deficiency of the abductor mechanism of the hip causes almost always a painful limp and significantly decreases the quality of life of patients. Lesion of the gluteus medius muscle can be induced by some causes, the most frequent one is the injury during the hip replacement. There are not many surgical techniques described to solve this problem. The purpose of the study was to evaluate resuts after the transfer of the anterior portion of the gluteus maximus muscle according to Whiteside.
Material and Methods: Seven patients were surgically treated using the Whiteside’s technique. The group of patients was formed by four women and three men in the mean age of 67 years. Six of them underwent a total hip replacement using an anterolateral approach before. Trendelenburg sign was clearly expressed in all cases. The follow-up was 12 months.
Results: Trendelenburg sign was negativ in all cases. All patients were able to perform an active abduction lying horizontally in the lateral position. All patients were able to walk without a cane and have substantial improvements in the Merle d´Aubigné and Postel score.
Discussion: There are only a few surgical techniques described to repair the deficient abductor mechanism. Except for the direct repair, reconstructions using the gluteus maximus transfer or an allograft can be used. The first technique gives acceptable results.

Key words: deficiency of the abductor mechanism, gluteus maximus muscle, Trendelenburg test, hip, Whiteside