Krátkodobé zkušenosti s implantací TEP trapeziometakarpálního kloubu palce ruky Beznoska TMCJ / Short-term experience with Beznoska TMCJ endoprothesis for treatment of osteoarthritis of the basal joint of the thumb

Jiří Vospěl
Ortopedické oddělení Nemocnice Litomyšl, NPK, a.s., J.E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl,
tel.: 461 655 357, e-mail: jirivospel@seznam.cz

Souhrn:

Úvod: Cílem práce bylo shrnout krátkodobé klinické výsledky po implantaci náhrady trapeziometakarpálního kloubu palce Beznoska TMCJ.
Metoda a materiál: Zahrnuty jsou výsledky 55 takto implantovaných náhrad, hodnotili jsme změny ve skóre DASH, v hybnosti, svalové síle (grip strength) a VAS před operací a po operaci.
Výsledky: U téměř všech pacientů došlo rok od operace ke zlepšení sledovaných parametrů, průměrné skóre DASH kleslo z předoperačních 72,3 na 21,5 po operaci, síla stisku vzrostla ze 14,7 kg na 25,9 kg, opozice palce dle Kapandjiho ze zvýšila ze 7,1 na 9,6 a bolest hodnocená dle VAS poklesla z průměru 7,8 předoperačně na 0,9 bodu. Pozorovali jsme celkem 13 komplikací, z toho čtyřikrát šlo o aseptickou migraci, v osmi případech morbus de Quervaine a jednu technickou komplikaci při implantaci. Infekční komplikaci jsme nezaznamenali.
Diskuse: Implantace TEP trapeziometakarpálního kloubu palce ve správné indikaci přináší zlepšení funkce ruky a úlevu od potíží, srovnatelné jako u ostatních technik operační léčby rizartrózy.

Klíčová slova: rizartróza, artroplastika, trapeziometakarpální kloub palce, endoprotéza

Summary:

Introduction: The aim of this study was to summarize the short-term clinical results following implantation of the trapezio- -metacarpal joint endoprosthesis of the thumb Beznoska TMCJ.
Methods and materials: Results of 55 such implants are included, we evaluated changes in DASH score, range of motion, grip strenght and VAS before and after surgery.
Results: In almost all patients, the monitored parameters improved within one year after surgery. Pre- and post- operative DASH score were 72.3 and 21.5, respectively. The average grip strenght increased from 14.7 to 25.9, range of motion according to Kapandji increased from 7.1 to 9.6 post-operatively. The average VAS values decreased from 7.8 to 0.9 after surgery. We observed a total amount of 13 complications, four of which were aseptic loosening, eight cases of morbus de Quervaine and one technical complication during surgery. We did not notice any infectious complication.
Disscusion: Implantation of thumb’s basal joint endoprosthesis in correct indication showed an improvement in hand function and pain relief as well, comparable to other surgical techniques used for treatment of basal joint ostheoartritis.

Key words: rhisarthrosis, arthroplasty, endoprosthesis, trapeziometacarpal osteoarthritis